1. Informacje ogólne.

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Konferencji „Odpowiedzialny rozwój aglomeracji warszawskiej w obliczu zmian” jest Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka.
 • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu email: urzad@kobylka.pl
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w formularzu zgłoszeniowym.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) organizacji konferencji o której mowa w formularzy zgłoszeniowym; b) przesłania informacji o kolejnych konferencjach organizowanych przez Urząd Miasta Kobyłka.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które organizacji konferencji oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem przetwarzają dane osobowe, z poszanowaniem ochrony tych danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów określonych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Następnie są niszczone w sposób trwały.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów praw; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

2. Informacje w formularzach

 • Serwis gromadzi dobrowolnie podane informacje przez użytkownika.
 • Serwis może utrwalać informacje zawierające parametry połączenia tj. czas, adres IP.
 • Serwis nie udostępnia danych zgromadzonych z formularzu podmiotom trzecim w inny sposób, niż wynikający ze zgody użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi z poszanowaniem ochrony danych.

3. Pliki cookie

Portal pozyskuje informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniu w następujący sposób: a) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”); b) Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

Pliki cookie:

 • Strona pobiera pliki cookies w następujących celach: konfiguracji serwisu; realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych; analiz i badań oraz audytu oglądalności; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej; stałe – pliki stałe, które są przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies, bądź do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Serwisu.
 • Użytkownik Serwisu w każdym momencie posiada możliwość dokonania zmian w ustawieniach swojej przeglądarki w celu blokady obsługi plików cookies.
 • Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
 • Powyższe dane wykorzystuje się tylko dla celów administrowania serwerem.

4. Udostępnienie danych

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym z poszanowaniem stosownych reguł prawa.
 • Informacje, które mogą przyczynić do zidentyfikowania osoby fizycznej udostępniane są tylko za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.